HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-HOÀI NHƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-HOÀI NHƠN

Mã số:593200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòai Nhơn 
Địa chỉ:Khối Phụ Đức, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 02563761262)

Mã số:593330 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Quan 
Địa chỉ:Khối 5, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 02563865869)

Mã số:593390 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Đề 
Địa chỉ:Thôn Tài Lương 3, Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 02563864234)

Mã số:593270 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòai Hương 
Địa chỉ:Thôn Thạnh Xuân Đông, Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 02563868619)

Mã số:593430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồi Mười 
Địa chỉ:Thôn Quy Thuận, Xã Hoài Châu Bắc, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 02563866900)

Mã số:593370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Tân 
Địa chỉ:Thôn An Dưỡng 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 564049)

Mã số:593240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Khách Trạch, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 867313)

Mã số:593290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Thanh 
Địa chỉ:Thôn Mỹ An 1, Xã Hoài Thanh, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 864514)

Mã số:593220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Xuân 
Địa chỉ:Thôn Hòa Trung 2, Xã Hoài Xuân, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 563067)

Mã số:593260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Hải 
Địa chỉ:Thôn Kim Giao Nam, Xã Hoài Hải, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 567296)

Mã số:593470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Hảo 
Địa chỉ:Thôn Tấn Thạnh 1, Xã Hoài Hảo, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 863416)

Mã số:593410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Châu 
Địa chỉ:Thôn An Sơn, Xã Hoài Châu, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 771226)

Mã số:593350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Quan Bắc 
Địa chỉ:Thôn Tân Thành 1, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 865284)

Mã số:593310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Quan Nam 
Địa chỉ:Thôn Trung Hóa, Xã Tam Quan Nam, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 560930)

Mã số:593450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Sơn 
Địa chỉ:Thôn Túy Thạnh, Xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 866253)

Mã số:593500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòai Đức 
Địa chỉ:Thôn Lại Khánh, Xã Hoài Đức, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 761313)

Mã số:593340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị trấn Tam Quan 
Địa chỉ:Khối 8, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 665841)

Mã số:593522 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bồng Sơn 
Địa chỉ:Sô´36, Đường Quang Trung, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: 02563561307)

Mã số:593490 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Độc lập 
Địa chỉ:Thôn Lương Thọ 2, Xã Hoài Phú, Huyện Hoài Nhơn (ÐT: )