HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-PHÙ CÁT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-PHÙ CÁT

Mã số:592400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phù Cát 
Địa chỉ:Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563679354)

Mã số:592560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hanh 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát (ÐT: 852688)

Mã số:592520 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Gành 
Địa chỉ:Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563854100)

Mã số:592470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Hưng Mỹ 1, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563853890)

Mã số:592610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tân 
Địa chỉ:Thôn Kiều An, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát (ÐT: 850000)

Mã số:592430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tường 
Địa chỉ:Thôn Xuân An, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563551001)

Mã số:592420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Trinh 
Địa chỉ:Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát (ÐT: 650000)

Mã số:592450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Nhơn 
Địa chỉ:Thôn Địa Ân, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát (ÐT: 853303)

Mã số:592650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Thắng 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phú, Xã Cát Thắng, Huyện Phù Cát (ÐT: 853365)

Mã số:592660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Chánh 
Địa chỉ:Thôn Chánh Hội, Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát (ÐT: 653364)

Mã số:592630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tiến 
Địa chỉ:Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát (ÐT: 653301)

Mã số:592480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hải 
Địa chỉ:Thôn Tân Thanh, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát (ÐT: 653465)

Mã số:592540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tài 
Địa chỉ:Thôn Thái Thuận, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563694001)

Mã số:592500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Khánh 
Địa chỉ:Thôn Thắng Kiên, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563690202)

Mã số:592490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Thành 
Địa chỉ:Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563690401)

Mã số:592580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát (ÐT: 852833)

Mã số:592590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Lâm 
Địa chỉ:Thôn An Điềm, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát (ÐT: 852801)

Mã số:592600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Sơn 
Địa chỉ:Thôn Thạch Bàn Tây, Xã Cát Sơn, Huyện Phù Cát (ÐT: 852897)

Mã số:592477 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hưng 
Địa chỉ:Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát (ÐT: 853922)

Mã số:592510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đề Gi 
Địa chỉ:Thôn An Quang Đông, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563654079)