HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-PHÙ MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-PHÙ MỸ

Mã số:592800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phù Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563855313)

Mã số:593100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Dương 
Địa chỉ:Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563858330)

Mã số:592830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Lương 
Địa chỉ:Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 02563759546)

Mã số:593030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 856463)

Mã số:592880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thọ 
Địa chỉ:Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 859604)

Mã số:592820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Quang 
Địa chỉ:Thôn Bình Trị, Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 855868)

Mã số:593020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hòa 
Địa chỉ:Thôn An Lạc, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 855010)

Mã số:592980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Trinh 
Địa chỉ:Thôn Trung Hội, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 776217)

Mã số:593090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Chánh Tây 
Địa chỉ:Thôn Trung Thuận, Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 759319)

Mã số:593080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Cát 
Địa chỉ:Thôn Trinh Long Khánh, Xã Mỹ Cát, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 657174)

Mã số:592860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành 
Địa chỉ:Thôn Xuân Bình Bắc, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 659341)

Mã số:592861 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thành 1 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Lợi 1, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 859100)

Mã số:592910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phong 
Địa chỉ:Thôn Văn Trường, Xã Mỹ Phong, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 858493)

Mã số:592930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lợi 
Địa chỉ:Thôn Phú Ninh Đông, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 858947)

Mã số:593000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Lộc 
Địa chỉ:Thôn Tân Lộc, Xã Mỹ Lộc, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 858494)

Mã số:592950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Châu 
Địa chỉ:Thôn Vạn An, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 858434)

Mã số:592970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Đức 
Địa chỉ:Thôn An Giang, Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 558295)

Mã số:592940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thắng 
Địa chỉ:Thôn 8 Tây, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 557227)

Mã số:592900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ An 
Địa chỉ:Thôn Chánh Giáo, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 857256)

Mã số:593060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Tài 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phú 3, Xã Mỹ Tài, Huyện Phù Mỹ (ÐT: 856015)

Mã số:592818 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập 
Địa chỉ:Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ (ÐT: )