HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-TÂY SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-TÂY SƠN

Mã số:594200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tây Sơn 
Địa chỉ:Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563880112)

Mã số:594300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Phó 
Địa chỉ:Thôn Thượng Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563884848)

Mã số:594220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vân Tường 
Địa chỉ:Thôn Vân Tường, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn (ÐT: 02563883099)

Mã số:594340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nghi 
Địa chỉ:Thôn Thủ Thiện Thượng, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563882487)

Mã số:594290 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Thuận 
Địa chỉ:Thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn (ÐT: 884300)

Mã số:594320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Thọ, Xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn (ÐT: 880510)

Mã số:594250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây An 
Địa chỉ:Thôn Trà Sơn, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883230)

Mã số:594270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thành 
Địa chỉ:Thôn Kiên Long, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn (ÐT: 880610)

Mã số:594221 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa 
Địa chỉ:Thôn Trường Định, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563583101)

Mã số:594280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân 
Địa chỉ:Thôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883229)

Mã số:594230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Bình 
Địa chỉ:Thôn Mỹ An, Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883260)

Mã số:594240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Vinh 
Địa chỉ:Thôn Nhơn Thuận, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883259)

Mã số:594260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thuận 
Địa chỉ:Thôn Hòa Mỹ, Xã Bình Thuận, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883139)

Mã số:594330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Xuân 
Địa chỉ:Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn (ÐT: 780362)

Mã số:594310 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tường 
Địa chỉ:Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn (ÐT: 880489)

Mã số:594365 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh An 
Địa chỉ:Làng Xà Tang, Xã Vĩnh An, Huyện Tây Sơn (ÐT: 680837)