HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-TUY PHƯỚC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-TUY PHƯỚC

Mã số:591700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuy Phước 
Địa chỉ:Thôn Trung Tín 1, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước (ÐT: 02563634634)

Mã số:591750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Bồi 
Địa chỉ:Thôn Tùng Giản, Xã Phước Hoà, Huyện Tuy Phước (ÐT: 02563831009)

Mã số:591900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Diêu Trì 
Địa chỉ:Thôn Vân Hội 1, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước (ÐT: 02563834115)

Mã số:591730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Sơn 
Địa chỉ:Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước (ÐT: 830115)

Mã số:591820 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Quang 
Địa chỉ:Thôn Định Thiện Tây, Xã Phước Quang, Huyện Tuy Phước (ÐT: 832317)

Mã số:591861 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Lộc 
Địa chỉ:Thôn Đại Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước (ÐT: 832202)

Mã số:591910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thành 
Địa chỉ:Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước (ÐT: 833057)

Mã số:591770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thắng 
Địa chỉ:Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước (ÐT: 8331116)

Mã số:591840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hưng 
Địa chỉ:Thôn An Cửu, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy Phước (ÐT: 836628)

Mã số:591800 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Giang Bắc, Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước (ÐT: 832423)

Mã số:591790 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước (ÐT: 633774)

Mã số:591710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thuận 
Địa chỉ:Thôn Tân Thuận, Xã Phước Thuận, Huyện Tuy Phước (ÐT: 633773)

Mã số:591880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước An 
Địa chỉ:Thôn An Sơn, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước (ÐT: 834375)