HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VÂN CANH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VÂN CANH

Mã số:594500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vân Canh 
Địa chỉ:Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh (ÐT: 02563888965)

Mã số:594530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Vinh 1 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh (ÐT: 889316)

Mã số:594520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Hiển 
Địa chỉ:Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh (ÐT: 888224)

Mã số:594570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Hòa 
Địa chỉ:Thôn Canh Thành, Xã Canh Hoà, Huyện Vân Canh (ÐT: 888388)

Mã số:594558 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Liên 
Địa chỉ:Làng Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh (ÐT: 737406)

Mã số:594514 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Hiệp 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh (ÐT: 888988)

Mã số:594509 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Thuận 
Địa chỉ:Làng Hòn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh (ÐT: 888989)