HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VĨNH THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VĨNH THẠNH

Mã số:594000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh 
Địa chỉ:Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 02563886345)

Mã số:594050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Bình 
Địa chỉ:Thôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563886407)

Mã số:594060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quang 
Địa chỉ:Thôn Định Trung, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886600)

Mã số:594001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo 
Địa chỉ:Thôn Định Tam, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563996095)

Mã số:594070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh 
Địa chỉ:Thôn An Ngọai, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886228)

Mã số:594010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886393)