HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-BẮC TÂN UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-BẮC TÂN UYÊN

Mã số:826100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Tân Uyên 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743683386)

Mã số:826190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743684500)

Mã số:826020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Tân 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743.656898)

Mã số:826070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743.685695)

Mã số:826090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Định 
Địa chỉ:Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743.682407)

Mã số:826030 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lạc An 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 0274.3656195)

Mã số:826170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743.637789)

Mã số:826160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiếu Liêm 
Địa chỉ:Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: 02743.686839)

Mã số:826010 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Tân Uyên 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:826050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Tân Uyên 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:826130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đất Cuốc 
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên (ÐT: )