HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-BẾN CÁT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-BẾN CÁT

Mã số:825530 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTX Bến Cát 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 3559555)

Mã số:825540 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Bến Cát 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743566817)

Mã số:825500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bến Cát 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743558646)

Mã số:825650 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chánh Phú Hòa 
Địa chỉ:Ấp 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743562580)

Mã số:825560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 2 
Địa chỉ:Đường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0274.3595858)

Mã số:825550 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 
Địa chỉ:Đường ĐỒI 2/9, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743.566990)

Mã số:825750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Mỹ Phước 3 
Địa chỉ:Đường NE8, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0274.3577498)

Mã số:825690 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú An 
Địa chỉ:Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743.562200)

Mã số:825810 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sở Sao 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743560999)

Mã số:825710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tây 
Địa chỉ:Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743.578301)

Mã số:825770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Lợi 
Địa chỉ:Ấp AN HÒA, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743.511188)

Mã số:825671 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã An Điền 
Địa chỉ:Ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát (ÐT: )

Mã số:825811 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tân Định 
Địa chỉ:Ấp 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát (ÐT: )

Mã số:825720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An 
Địa chỉ:Ấp Phú Thứ, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743.581596)

Mã số:825670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Điền 
Địa chỉ:Ấp Kiến Điền, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát (ÐT: )

Mã số:825505 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Bến Cát 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: )

Mã số:825691 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Tây 
Địa chỉ:Ấp An Thành, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0919.314246)

Mã số:825771 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hòa Lợi 1 
Địa chỉ:Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743515525)

Mã số:825772 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hòa Lợi 2 
Địa chỉ:Sô´số 9, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743560152)

Mã số:825773 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hòa Lợi 3 
Địa chỉ:Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743511135)

Mã số:825501 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Phước 1 
Địa chỉ:Đường QL13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0917063339)

Mã số:825502 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Phước 2 
Địa chỉ:Sô´N1, Đường D10 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0917661066)

Mã số:825503 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Phước 3 
Địa chỉ:Đường D13 KCN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0916612166)

Mã số:825504 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Phước 4 
Địa chỉ:Đường NA2 KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0919884949)

Mã số:825506 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Mỹ Phước 5 
Địa chỉ:Sô´300, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát (ÐT: 01223158903)

Mã số:825812 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Định 1 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743514569)

Mã số:825815 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Định 2 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát (ÐT: 02743514929)

Mã số:825816 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Định 3 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát (ÐT: 01259.539539)

Mã số:825817 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Định 4 
Địa chỉ:Sô´78/2, Khu phố 2, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát (ÐT: )

Mã số:825692 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Tây 2 
Địa chỉ:Khối Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0908067076)

Mã số:825693 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Tây 3 
Địa chỉ:Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0945606880)

Mã số:825694 
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Tây 4 
Địa chỉ:Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát (ÐT: 0919314246)