HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DẦU TIẾNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DẦU TIẾNG

Mã số:823600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Dầu Tiếng 
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743561333)

Mã số:823720 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Hòa 
Địa chỉ:Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743545000)

Mã số:823670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hòa 
Địa chỉ:Ấp Long Điền, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743562000)

Mã số:823760 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Tuyền 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743562310)

Mã số:823640 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Lập 
Địa chỉ:Ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743592202)

Mã số:823620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Hiệp Phước, xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.561222)

Mã số:823680 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Tân 
Địa chỉ:Ấp Tân Đức, Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743545580)

Mã số:823650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tân 
Địa chỉ:Ấp Long Chiểu, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.590050)

Mã số:823740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Nôm 
Địa chỉ:Ấp Thanh Tân, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.520020)

Mã số:823641 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đội II An Lập 
Địa chỉ:Ấp Hố Cạn, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.592040)

Mã số:823741 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh An 
Địa chỉ:Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.530029)

Mã số:823671 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hòa 
Địa chỉ:Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.570200)

Mã số:823700 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.545680)

Mã số:823639 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Định Thành 
Địa chỉ:Ấp Rạch Đá, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: )

Mã số:823710 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Dầu Tiếng 
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 3561050)

Mã số:823616 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Dầu Tiếng 
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: )