HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DĨ AN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DĨ AN

Mã số:824600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Dĩ An 
Địa chỉ:Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743734250)

Mã số:824781 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Đông Hiệp 
Địa chỉ:Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743.738100)

Mã số:824880 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Bình 
Địa chỉ:Khu phố Tân Thắng, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743738000)

Mã số:824609 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Sóng Thần 2 
Địa chỉ:Sô´4A/19, Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743742421)

Mã số:824791 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đông Chiêu 6 
Địa chỉ:Sô´30/14B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743728071)

Mã số:824694 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Lập 4 
Địa chỉ:Sô´1/49, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743749648)

Mã số:824911 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Đường 
Địa chỉ:Sô´1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743790244)

Mã số:824948 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Đường 44 
Địa chỉ:Sô´3/6, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743792035)

Mã số:824740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An 
Địa chỉ:Khu phố Bình Thung, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743.774000)

Mã số:824730 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình An 
Địa chỉ:Khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743781111)

Mã số:824900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sóng Thần 
Địa chỉ:Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743790100)

Mã số:824780 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Đông Hiệp 
Địa chỉ:Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743728880)

Mã số:825010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình 
Địa chỉ:Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743.737771)

Mã số:825063 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Minh 
Địa chỉ:Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743736420)

Mã số:824777 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Bình Thắng 
Địa chỉ:Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:824719 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Đông Hòa 
Địa chỉ:Khu phố Đông A, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:824724 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Lập 8 
Địa chỉ:Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:825069 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Charm Plaza 
Địa chỉ:Khu phố Thống Nhất, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:824863 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chung cư Thuận Kiều 
Địa chỉ:Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:825015 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chung cư An Bình 
Địa chỉ:Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:824895 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Phú 
Địa chỉ:Sô´524c/12 KC, Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:825030 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTX Dĩ An 
Địa chỉ:Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 3742929)

Mã số:825070 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Dĩ An 
Địa chỉ:Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 02743790300)

Mã số:824864 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đông An 
Địa chỉ:Sô´43/3B, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:825080 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Dĩ An 
Địa chỉ:Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: )

Mã số:825016 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Đường 2 
Địa chỉ:Sô´BT1A, Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An (ÐT: 0979392246)

Mã số:824779 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Thắng 
Địa chỉ:Sô´1A, Khu phố Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An (ÐT: 01229086962)

Mã số:825071 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thống Nhất 
Địa chỉ:Sô´7/35, Đường ĐT743 KP Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An (ÐT: 0903609709)