HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-PHÚ GIÁO

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-PHÚ GIÁO

Mã số:822800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Giáo 
Địa chỉ:Khu phố Iii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743672711)

Mã số:822940 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Hòa 
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743657189)

Mã số:822830 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Bình 
Địa chỉ:Ấp Bình Thắng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743688000)

Mã số:822920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Long 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Long, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.660345)

Mã số:822831 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình 
Địa chỉ:Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.672511)

Mã số:822880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Linh 
Địa chỉ:Ấp 30/4, Xã An Linh, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.661543)

Mã số:822890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Long 
Địa chỉ:Ấp Xóm Quạt, Xã An Long, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.660392)

Mã số:822960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thái 
Địa chỉ:Ấp Phú Thịnh 2, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.661599)

Mã số:822861 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.661600)

Mã số:822941 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hòa 
Địa chỉ:Ấp 1b, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743657520)

Mã số:822850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Sang 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phước Sang, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743.661686)

Mã số:822901 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Kỉnh Nhượng 
Địa chỉ:Ấp Trảng Sắn, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743672412)

Mã số:822842 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Thịnh 
Địa chỉ:Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743688667)

Mã số:822809 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phước Vĩnh 4 
Địa chỉ:Khu phố Ii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo (ÐT: 02743674806)

Mã số:822828 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tam Lập 
Địa chỉ:Ấp Đuôi Chuột, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo (ÐT: )

Mã số:822910 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Phú Giáo 
Địa chỉ:Khu phố Iii, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo (ÐT: 3672222)

Mã số:822815 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Phú Giáo 
Địa chỉ:Khu phố I, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo (ÐT: )