HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-TÂN UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-TÂN UYÊN

Mã số:822300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Uyên 
Địa chỉ:Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743656415)

Mã số:822610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Ba 
Địa chỉ:Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743658700)

Mã số:822540 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh 
Địa chỉ:Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743659611)

Mã số:822370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743682003)

Mã số:822430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743684500)

Mã số:822580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bạch Đằng 
Địa chỉ:Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743.656811)

Mã số:822440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình 
Địa chỉ:Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743.610330)

Mã số:822470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Tân 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743.839051)

Mã số:822520 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp 
Địa chỉ:Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743631399)

Mã số:822590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phước 
Địa chỉ:Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743.625189)

Mã số:822330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743640238)

Mã số:822350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thường Tân 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Thường Tân, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743656898)

Mã số:822410 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743648099)

Mã số:822390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743682132)

Mã số:822400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Định 
Địa chỉ:Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743682133)

Mã số:822491 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Bình 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743684298)

Mã số:822548 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Hòa 
Địa chỉ:Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743610212)

Mã số:822552 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Lộc 2 
Địa chỉ:Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743658509)

Mã số:822445 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Bình 2 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652205)

Mã số:822447 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Bình 4 
Địa chỉ:Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652547)

Mã số:822331 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Mỹ 6 
Địa chỉ:Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743625731)

Mã số:822503 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Chánh 2 
Địa chỉ:Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743839828)

Mã số:822460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Bình 
Địa chỉ:Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652440)

Mã số:822680 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Hội 
Địa chỉ:Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743.658090)

Mã số:822404 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Định 50 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743686137)

Mã số:822571 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 11 
Địa chỉ:Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743611738)

Mã số:822422 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 8 
Địa chỉ:Sô´729, Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743648046)

Mã số:822456 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Bình 14 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652559)

Mã số:822423 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743648495)

Mã số:822656 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:822480 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên 
Địa chỉ:Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 3656900)

Mã số:822710 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên 
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743652652)

Mã số:822510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Chánh 
Địa chỉ:Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 02743.642968)

Mã số:822425 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:822655 
Bưu cục:Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt 
Địa chỉ:Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:822325 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên 
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:822424 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 1 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0972172779)

Mã số:822426 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 2 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0123.2066599)

Mã số:825302 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Bình 3 
Địa chỉ:Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0988123639)

Mã số:822651 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0987988239)

Mã số:822632 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Hòa 1 
Địa chỉ:Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0918040678)

Mã số:822633 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Hòa 2 
Địa chỉ:Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 01679179333)

Mã số:822634 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thái Hòa 3 
Địa chỉ:Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:822323 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Uyên Hưng 1 
Địa chỉ:Khu phố 6, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 01649712782)

Mã số:822324 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Uyên Hưng 2 
Địa chỉ:Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ÐT: 0933367088)

Mã số:822573 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khánh Lộc 
Địa chỉ:Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )

Mã số:822652 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2 
Địa chỉ:Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên (ÐT: )