HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-THUẬN AN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-THUẬN AN

Mã số:824300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn 
Địa chỉ:Phố khu Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743787939)

Mã số:824130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Phú 
Địa chỉ:Khu phố 1a, Phường An Phú, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743797545)

Mã số:823980 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Vsip 
Địa chỉ:Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743797967)

Mã số:824440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Sơn 
Địa chỉ:Ấp An Phú, Xã An Sơn, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743.726001)

Mã số:823993 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đồng An 3 
Địa chỉ:Sô´42/2, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743757119)

Mã số:824025 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Hòa 25 
Địa chỉ:Sô´4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743784192)

Mã số:823900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận An 
Địa chỉ:Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743759700)

Mã số:824200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Giao 
Địa chỉ:Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743718222)

Mã số:824045 
Bưu cục:Đại lý bưu điện 434 
Địa chỉ:Sô´2K, Khu 434, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743757043)

Mã số:823970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng An 
Địa chỉ:Khu công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743782600)

Mã số:824468 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường Vĩnh Phú 
Địa chỉ:Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An (ÐT: )

Mã số:824430 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phường An Thạnh 
Địa chỉ:Khu phố Thạnh Hòa A, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An (ÐT: )

Mã số:824390 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Hưng Định 
Địa chỉ:Ấp Hưng Thọ, Xã Hưng Định, Thị xã Thuận An (ÐT: )

Mã số:824378 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bình Nhâm 
Địa chỉ:Ấp Bình Phước, Xã Bình Nhâm, Thị xã Thuận An (ÐT: )

Mã số:824350 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTX Thuận An 
Địa chỉ:Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743762944)

Mã số:824480 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thuận An 
Địa chỉ:Đường Đại Lộ Bình Dương KP Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743743999)

Mã số:824360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Chuẩn 2 
Địa chỉ:Sô´18/1, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An (ÐT: 02743720567)

Mã số:823955 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Thuận An 
Địa chỉ:Khu phố Chợ, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An (ÐT: )

Mã số:824112 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Hòa 1 
Địa chỉ:Sô´7A/19, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 0274.3784532)

Mã số:824115 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Hòa 2 
Địa chỉ:Sô´27P/6, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 0979.503178)

Mã số:824116 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Hòa 3 
Địa chỉ:Sô´15/4, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 0963.685439)

Mã số:824117 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bình Hòa 4 
Địa chỉ:Sô´16B/3, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An (ÐT: 0977926631)