HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÌNH LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÌNH LONG

Mã số:832900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Long 
Địa chỉ:Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long (ÐT: 02713.666310)

Mã số:833040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Lương 
Địa chỉ:Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long (ÐT: 02713.634506)

Mã số:832970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Phú 
Địa chỉ:Ấp Thanh Thủy, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long (ÐT: 634215)

Mã số:834025 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú 
Địa chỉ:Ấp Bình Tây, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long (ÐT: )

Mã số:833905 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01 
Địa chỉ:Khu phố Phú Cường, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long (ÐT: )

Mã số:834021 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 04 
Địa chỉ:Khu phố Phú Tân, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long (ÐT: )

Mã số:834004 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03 
Địa chỉ:Khu phố Phú Hòa, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long (ÐT: )

Mã số:833906 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02 
Địa chỉ:Khu phố Phú Lộc, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long (ÐT: )