HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ ĐĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ ĐĂNG

Mã số:831700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bù Đăng 
Địa chỉ:Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.974774)

Mã số:831800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.971200)

Mã số:831820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Liễu 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.997000)

Mã số:831780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bom Bo 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng (ÐT: 957455)

Mã số:831760 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Nhau 
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng (ÐT: 956000)

Mã số:831840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997112)

Mã số:831890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Sơn 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997114)

Mã số:831880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăng Hà 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng (ÐT: 063.965333)

Mã số:831860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997281)

Mã số:831747 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Sơn 
Địa chỉ:Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: 943030)

Mã số:831720 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Nai 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng (ÐT: 994000)

Mã số:831822 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831868 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 04 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831969 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 06 
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831976 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 10 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831749 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 15 
Địa chỉ:Thôn Sơn Lợi, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831917 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 16 
Địa chỉ:Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831930 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 22 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831901 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 26 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831943 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 31 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng (ÐT: )