HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ GIA MẬP

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ GIA MẬP

Mã số:832050 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đăk Ơ 
Địa chỉ:Thôn Đắk Lim, Xã Đắk Ơ, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 02713.719906)

Mã số:832110 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đa Kia 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 02713.710001)

Mã số:832031 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Văn 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 717333)

Mã số:832350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bù Gia Mập 
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 02713.760770)

Mã số:832070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bù Gia Mập 
Địa chỉ:Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 719001)

Mã số:832130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thắng 
Địa chỉ:Thôn 2a, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 715156)

Mã số:832036 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03 
Địa chỉ:Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: )

Mã số:832363 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 06 
Địa chỉ:Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: )

Mã số:832436 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 20 
Địa chỉ:Thôn Bình Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: )