HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-CHƠN THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-CHƠN THÀNH

Mã số:833300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chơn Thành 
Địa chỉ:Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.667218)

Mã số:833370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nha Bích 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.643900)

Mã số:833350 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Lập 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.663500)

Mã số:833410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Long 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành (ÐT: 667262)

Mã số:833450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thắng 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành (ÐT: 690044)

Mã số:833321 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2 
Địa chỉ:Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.669696)

Mã số:833445 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01 
Địa chỉ:Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành (ÐT: )

Mã số:833349 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2 
Địa chỉ:Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.645440)

Mã số:833398 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành (ÐT: )

Mã số:833484 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành (ÐT: )