HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-ĐỒNG PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-ĐỒNG PHÚ

Mã số:831620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Lợi 
Địa chỉ:Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.819902)

Mã số:831600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hòa 
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.872118)

Mã số:831640 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.825188)

Mã số:831510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú (ÐT: 835000)

Mã số:831520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước 
Địa chỉ:Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú (ÐT: 824046)

Mã số:831540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Lợi 
Địa chỉ:Thôn Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú (ÐT: 820010)

Mã số:831500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đồng Phú 
Địa chỉ:Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.832707)

Mã số:831530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú (ÐT: 829048)

Mã số:831563 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa 
Địa chỉ:Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831608 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02 
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831564 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 03 
Địa chỉ:Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831505 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 04 
Địa chỉ:Ấp Trạng Tranh, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831655 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 07 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: )