HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-ĐỒNG XOÀI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-ĐỒNG XOÀI

Mã số:830000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Đồng Xoài 
Địa chỉ:Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.887123)

Mã số:831320 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.814034)

Mã số:831300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến Thành 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 890044)

Mã số:830900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hệ 1 Bình Phước 
Địa chỉ:Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.870264)

Mã số:831290 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Bình Phước 
Địa chỉ:Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.870332)

Mã số:831120 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Phước 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: )

Mã số:831341 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 06 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: )