HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-HỚN QUẢN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-HỚN QUẢN

Mã số:833430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quan 
Địa chỉ:Ấp Xạc Lây, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản (ÐT: 627141)

Mã số:833160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hớn Quản 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản (ÐT: 02713.633000)

Mã số:833010 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh An 
Địa chỉ:Ấp Địa Hạt, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản (ÐT: 610000)

Mã số:832990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Khương 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680804)

Mã số:832950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 2 
Địa chỉ:Ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản (ÐT: 615000)

Mã số:832930 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Lợi 
Địa chỉ:Ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản (ÐT: 02713.680802)

Mã số:833130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước An 
Địa chỉ:Ấp Trường Thịnh, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680301)

Mã số:833110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Bình 
Địa chỉ:Ấp Chà Là, Xã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680801)

Mã số:833090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Đức 
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680300)

Mã số:833210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp 
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Tân Hiệp, Huyện Hớn Quản (ÐT: 621045)

Mã số:833187 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản (ÐT: )

Mã số:833220 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02 
Địa chỉ:Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản (ÐT: )

Mã số:833236 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 03 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản (ÐT: )