HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-LỘC NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-LỘC NINH

Mã số:832500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lộc Ninh 
Địa chỉ:Khu phố Ninh Thịnh, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 02713.568911)

Mã số:832530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thuận 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 569000)

Mã số:832731 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Hưng 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 535060)

Mã số:832570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 510120)

Mã số:832650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thiện 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 569215)

Mã số:832710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thành 
Địa chỉ:Ấp K Liêu, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 519010)

Mã số:832550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Quang 
Địa chỉ:Ấp Việt Quang, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 515030)

Mã số:832580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc An 
Địa chỉ:Ấp 54, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 534010)

Mã số:832670 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thái 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 546202)

Mã số:832750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Khánh 
Địa chỉ:Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 569535)

Mã số:832690 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Điền 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 552146)

Mã số:832770 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thịnh 
Địa chỉ:Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 535176)

Mã số:832621 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Tấn 
Địa chỉ:Ấp 5a, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 547359)

Mã số:832797 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01 
Địa chỉ:Ấp Tân Lởi, Xã Lộc Phú, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

Mã số:832608 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03 
Địa chỉ:Ấp 8c, Xã Lộc Hoà, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

Mã số:832767 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 02 
Địa chỉ:Ấp 9, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

Mã số:832514 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 09 
Địa chỉ:Ấp 1b, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

Mã số:832515 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 10 
Địa chỉ:Ấp 1a, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )