HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-PHÚ RIỀNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-PHÚ RIỀNG

Mã số:834500 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Riềng 
Địa chỉ:Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng (ÐT: 02713776039)

Mã số:834560 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bù Nho 
Địa chỉ:Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng (ÐT: 02713.776039)

Mã số:834620 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Riềng 2 
Địa chỉ:Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng (ÐT: 02713.777750)

Mã số:834660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân 
Địa chỉ:Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Bình 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hà 
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hưng 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834610 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tân 
Địa chỉ:Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Trung 
Địa chỉ:Thôn Phú Tâm, Xã Phú Trung, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834521 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 7 
Địa chỉ:Thôn Bình Điền, Xã Bình Sơn, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834681 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 8 
Địa chỉ:Thôn Đồng Tháp, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834601 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 11 
Địa chỉ:Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng (ÐT: )

Mã số:834541 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 15 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng (ÐT: )