HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-PHƯỚC LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-PHƯỚC LONG

Mã số:832000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phước Long 
Địa chỉ:Sô´10, Đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long (ÐT: 02713.780222)

Mã số:832190 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Bình 
Địa chỉ:Khu 4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long (ÐT: 02713.775333)

Mã số:832090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Giang 
Địa chỉ:Thôn Bình Giang 2, Xã Sơn Giang, Thị xã Phước Long (ÐT: 756000)

Mã số:832230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Tín 
Địa chỉ:Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long (ÐT: 775781)

Mã số:834274 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03 
Địa chỉ:Thôn Sơn Long, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long (ÐT: )

Mã số:832191 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 06 
Địa chỉ:Khu 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long (ÐT: )

Mã số:834200 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 04 
Địa chỉ:Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long (ÐT: )

Mã số:834225 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01 
Địa chỉ:Khu 5, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long (ÐT: )