HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-BẮC BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-BẮC BÌNH

Mã số:801900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bắc Bình 
Địa chỉ:Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình (ÐT: 3860101/3861777)

Mã số:802130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lương Sơn 
Địa chỉ:Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình (ÐT: 3873101)

Mã số:802000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hải Ninh 
Địa chỉ:Sô´46, Đường Trưng Nữ Vương, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình (ÐT: 3660005)

Mã số:801970 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Rí Thành 
Địa chỉ:Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình (ÐT: 0623862642)

Mã số:802190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân 
Địa chỉ:Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình (ÐT: 863399)

Mã số:802200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Thắng 3 
Địa chỉ:Thôn Hồng Chính, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình (ÐT: 658490)

Mã số:802150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Lũy 3 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình (ÐT: 3655101)

Mã số:801990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Hoà 
Địa chỉ:Thôn Bình Minh, Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình (ÐT: 862756)

Mã số:802180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phong 
Địa chỉ:Thôn Hồng Thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình (ÐT: 0623658947)

Mã số:802201 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Thắng 1 
Địa chỉ:Thôn Hồng Lâm, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình (ÐT: 0623658488)

Mã số:802202 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Thắng 2 
Địa chỉ:Thôn Hồng Thắng, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình (ÐT: 0623655077)

Mã số:802040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An 
Địa chỉ:Thôn An Lạc, Xã Bình An, Huyện Bắc Bình (ÐT: 860889)

Mã số:802151 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Lũy 
Địa chỉ:Thôn Tú Sơn, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình (ÐT: )

Mã số:802080 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Lâm 
Địa chỉ:Tổ 1, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình (ÐT: 648500)

Mã số:802070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Sơn 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phan Sơn, Huyện Bắc Bình (ÐT: )

Mã số:802050 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Tiến 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình (ÐT: 0966693471)

Mã số:802060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Điền 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Phan Điền, Huyện Bắc Bình (ÐT: )

Mã số:801980 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Bình Hiếu, Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình (ÐT: )

Mã số:802090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Thái 
Địa chỉ:Thôn Thái Hiệp, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình (ÐT: 062861959)

Mã số:802152 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Lũy 2 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình (ÐT: )

Mã số:802176 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Bình 
Địa chỉ:Thôn Láng Xéo, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình (ÐT: )