HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-ĐẢO PHÚ QUÝ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-ĐẢO PHÚ QUÝ

Mã số:804410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hải 
Địa chỉ:Thôn Qúi Hải, Xã Long Hải, Huyện Đảo Phú Quý (ÐT: 769306)

Mã số:804420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thanh 
Địa chỉ:Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Đảo Phú Quý (ÐT: 769150)

Mã số:804400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Quý 
Địa chỉ:Thôn Qúi Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Đảo Phú Quý (ÐT: 3769130)