HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-HÀM TÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-HÀM TÂN

Mã số:804120 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Minh 
Địa chỉ:Sô´150, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân (ÐT: 878800)

Mã số:804160 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thắng 
Địa chỉ:Thôn Gò Găng, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân (ÐT: 875170)

Mã số:804130 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Đức 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân (ÐT: 556014)

Mã số:804150 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân (ÐT: 565177)

Mã số:804060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Xuân 
Địa chỉ:Thôn Láng Gòn 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân (ÐT: 563048)

Mã số:804070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hà 
Địa chỉ:Thôn Đông Hoà, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân (ÐT: 876533)

Mã số:804081 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nghĩa 
Địa chỉ:Khu phố 6, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân (ÐT: )

Mã số:804140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phúc 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân (ÐT: 878077)

Mã số:804100 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Phan 
Địa chỉ:Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân (ÐT: )

Mã số:804000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hàm Tân 
Địa chỉ:Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân (ÐT: 062-3877072/74)

Mã số:804171 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thắng 
Địa chỉ:Thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân (ÐT: 875146)