HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-HÀM THUẬN BẮC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-HÀM THUẬN BẮC

Mã số:802800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hàm Thuận Bắc 
Địa chỉ:Thôn 3, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: (062)865101)

Mã số:802820 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Long 
Địa chỉ:Khu phố Phú An, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 062 3629990)

Mã số:803030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Hiệp 
Địa chỉ:Thôn Đại Thiện 2, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 864610)

Mã số:802880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Sơn 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 0623.624101)

Mã số:802970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Mi 
Địa chỉ:Thôn Đa Gu Ri, Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 099262003)

Mã số:802860 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Thắng 2 
Địa chỉ:Thôn Thắng Hoà, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 866252)

Mã số:802840 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Đức 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 626286)

Mã số:802930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 865658)

Mã số:802841 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Đức 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:802900 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Liêm 
Địa chỉ:Thôn Liêm Hoà, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:802940 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Giang 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 01662491658)

Mã số:803011 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Liêm 1 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:802920 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hoà 
Địa chỉ:Thôn Dân Trí, Xã Thuận Hoà, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 617001)

Mã số:802910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Trí 1 
Địa chỉ:Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: 865454)

Mã số:802960 
Bưu cục:Điểm BĐVHX La Dạ 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã La Dạ, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:802950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Tiến 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đông Tiến, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:802869 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Thắng 
Địa chỉ:Thôn Kim Bình, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )

Mã số:802998 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Chính 
Địa chỉ:Thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc (ÐT: )