HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-HÀM THUẬN NAM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-HÀM THUẬN NAM

Mã số:803100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hàm Thuận Nam 
Địa chỉ:Khu phố Nam Thành, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: 3867110/3869110)

Mã số:803180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mương Mán 
Địa chỉ:Thôn Đại Thành, Xã Mương Mán, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: 062 3868810)

Mã số:803130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Cường 
Địa chỉ:Thôn Phú Cường, Xã Hàm Cường , Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: 062895700)

Mã số:803110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Nam 
Địa chỉ:Khu phố Lập Hoà, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Nhơn, Xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: 0623 681111)

Mã số:803140 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Kiệm 
Địa chỉ:Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803190 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Thạnh 
Địa chỉ:Thôn Dân Cường, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành 
Địa chỉ:Thôn Văn Kê, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Qúi 
Địa chỉ:Thôn Thuận Minh, Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập 
Địa chỉ:Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Cần 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hàm Cần, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803210 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )

Mã số:803150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Mỹ 
Địa chỉ:Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: 062898607)

Mã số:803120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Minh 
Địa chỉ:Thôn Minh Thành, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam (ÐT: )