HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-LA GI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-LA GI

Mã số:804600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 La Gi 
Địa chỉ:Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: (062)872780)

Mã số:804610 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Hội 
Địa chỉ:Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi (ÐT: 0623.842166)

Mã số:804870 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hải 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi (ÐT: 0623874949)

Mã số:804750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân 
Địa chỉ:Sô´86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi (ÐT: 566400)

Mã số:804890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước 
Địa chỉ:Đường Lê Minh Công, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi (ÐT: )

Mã số:804910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Tiến, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi (ÐT: 874600)

Mã số:804807 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An 
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: 560190)

Mã số:804709 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thiện 
Địa chỉ:Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi (ÐT: 0623.561206)

Mã số:804822 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng GD LaGi 
Địa chỉ:Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: 3872780)

Mã số:804624 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Hội 
Địa chỉ:Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi (ÐT: 3842166)

Mã số:804879 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Hải 
Địa chỉ:Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi (ÐT: 3874949)

Mã số:804768 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Bình 
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi (ÐT: )

Mã số:804667 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Lộc 
Địa chỉ:Đường Lê Minh Công, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi (ÐT: )