HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-TÁNH LINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-TÁNH LINH

Mã số:803400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tánh Linh 
Địa chỉ:Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880101/BC880199)

Mã số:803460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Kho 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh (ÐT: 881401)

Mã số:803490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Măng Tố 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh (ÐT: 891506)

Mã số:803540 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia An 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh (ÐT: 588701)

Mã số:803510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghị Đức 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh (ÐT: )

Mã số:803560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Huynh 1 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880569)

Mã số:803430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Thuận 
Địa chỉ:Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh (ÐT: )

Mã số:803500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Tân 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh (ÐT: 891392)

Mã số:803470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huy Khiêm 
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh (ÐT: )

Mã số:803570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Kiết 
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh (ÐT: 587001)

Mã số:803401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lạc Tánh 
Địa chỉ:Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880721)

Mã số:803440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Bình 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh (ÐT: 0623 580022)

Mã số:803530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Phú 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh (ÐT: 0623 894000)

Mã số:803450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX La Ngâu 
Địa chỉ:Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh (ÐT: 881644)

Mã số:803480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Ruộng 
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh (ÐT: )

Mã số:803566 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia huynh 2 
Địa chỉ:Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh (ÐT: )