HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-TUY PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-TUY PHONG

Mã số:802300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tuy Phong 
Địa chỉ:Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong (ÐT: 850101)

Mã số:802450 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Rí Cửa 
Địa chỉ:Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong (ÐT: 854101)

Mã số:802350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thể 
Địa chỉ:Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3852333)

Mã số:802430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Công 
Địa chỉ:Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong (ÐT: 857101)

Mã số:802370 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tân 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong (ÐT: 853701)

Mã số:802660 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong (ÐT: 856101)

Mã số:802650 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong (ÐT: 961101)

Mã số:802380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lạc 
Địa chỉ:Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong (ÐT: 851444)

Mã số:802390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú 1 
Địa chỉ:Thôn Tuy Tịnh 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong (ÐT: 851456)

Mã số:802391 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú 2 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong (ÐT: 850999)

Mã số:802410 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan Dũng 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phan Dũng, Huyện Tuy Phong (ÐT: 851878)

Mã số:802420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Minh 
Địa chỉ:Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong (ÐT: 855555)

Mã số:802360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong (ÐT: 853998)

Mã số:802371 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Tân 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong (ÐT: 853235)

Mã số:802439 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chí Công 
Địa chỉ:Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3857101)

Mã số:802598 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phan Rí Cửa 
Địa chỉ:Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3854101)

Mã số:802375 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh Tân 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3853701)

Mã số:802664 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng VHX Bình Thạnh 
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3856000)

Mã số:802424 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng VHX Hòa Minh 
Địa chỉ:Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong (ÐT: )

Mã số:802655 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng VHX Hòa Phú 
Địa chỉ:Thôn Phú Thủy, Xã Hoà Phú, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3961101)

Mã số:802399 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng VHX Phong Phú 2 
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong (ÐT: )

Mã số:802355 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng VHX Phước Thể 
Địa chỉ:Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3852101)

Mã số:802363 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng VHX Vĩnh Hảo 
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong (ÐT: 3853997)