HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU

Mã số:970000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Cà Mau 
Địa chỉ:Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau (ÐT: 836048)

Mã số:971470 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tắc Vân 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau (ÐT: 847053)

Mã số:971360 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tất Thành 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau (ÐT: 828891)

Mã số:971430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành 
Địa chỉ:Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau (ÐT: 07803696789)

Mã số:971570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Bình 
Địa chỉ:Ấp Ba Dinh, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau (ÐT: 847700)

Mã số:971550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thành 
Địa chỉ:Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành, Thành phố Cà Mau (ÐT: 677000)

Mã số:971151 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành (VHX) 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau (ÐT: 696305)

Mã số:971530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Văn Lâm 
Địa chỉ:Ấp Chánh, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau (ÐT: 668000)

Mã số:971170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Xuyên 
Địa chỉ:Ấp Ô Rô, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau (ÐT: 829300)

Mã số:971171 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Ô Rô 
Địa chỉ:Ấp Tân Hiệp, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau (ÐT: 668001)

Mã số:971040 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhà Dây Thép 
Địa chỉ:Sô´68, Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau (ÐT: 822671)

Mã số:970900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cà Mau 
Địa chỉ:Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971601 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND xã Hòa Tân 
Địa chỉ:Ấp Bùng Binh 1, Xã Hoà Tân, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971744 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Phường Tân Xuyên 
Địa chỉ:Xóm 1, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971733 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND phường Tân Thành 
Địa chỉ:Ấp 2, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971685 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 1 
Địa chỉ:Đường Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971045 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 2 
Địa chỉ:Đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971243 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 4 
Địa chỉ:Đường Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971527 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 7 
Địa chỉ:Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971724 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 9 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Trãi, Phường 9, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971717 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND PHƯỜNG 8 
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971750 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KINH DOANH TIẾP THỊ 
Địa chỉ:Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971705 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 7 
Địa chỉ:Sô´131, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, Thành phố Cà Mau (ÐT: 02903506199)

Mã số:971528 
Bưu cục:Kiốt bưu điện Hồng Bàng 
Địa chỉ:Đường An Dương Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau (ÐT: )

Mã số:971760 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cà Mau 
Địa chỉ:Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau (ÐT: 3831766)

Mã số:970100 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng KTC1 Cà Mau 
Địa chỉ:Sô´03, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau (ÐT: 3837614)

Mã số:971665 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong 
Địa chỉ:Sô´07A, Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau (ÐT: 3540968)