HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-CÁI NƯỚC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-CÁI NƯỚC

Mã số:972700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cái Nước 
Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước (ÐT: 07803884184)

Mã số:972850 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước (ÐT: 880115)

Mã số:972880 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Thới 
Địa chỉ:Ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước (ÐT: 881115)

Mã số:972730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thới 
Địa chỉ:Ấp Bào Tròn, Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước (ÐT: 883902)

Mã số:972830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hưng 
Địa chỉ:Ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước (ÐT: 880230)

Mã số:972780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 
Địa chỉ:Ấp Phong Lưu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước (ÐT: 880330)

Mã số:972750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng Đông 
Địa chỉ:Ấp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước (ÐT: 884400)

Mã số:972930 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú 
Địa chỉ:Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước (ÐT: 829000)

Mã số:972927 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hưng 
Địa chỉ:Ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước (ÐT: 851500)

Mã số:972844 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cái Rắn 
Địa chỉ:Ấp Cái Rắn A, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước (ÐT: 773300)

Mã số:972861 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Kinh Tư, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước (ÐT: 3880798,3880799)

Mã số:972949 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 19 Tháng 5 
Địa chỉ:Khóm 3, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước (ÐT: 3883900)

Mã số:972918 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Hòa Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Cái Bác, Xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước (ÐT: )

Mã số:972812 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thế Trân 
Địa chỉ:Ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước (ÐT: )