HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

Mã số:973000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi 
Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858300)

Mã số:973240 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Đầm 
Địa chỉ:Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 859103)

Mã số:973200 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quách Phẩm 
Địa chỉ:Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 850406)

Mã số:973180 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tiến 
Địa chỉ:Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 852002)

Mã số:973130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Phán 
Địa chỉ:Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 851200)

Mã số:973070 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàu Dừa 
Địa chỉ:Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 854002)

Mã số:973040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Đức 
Địa chỉ:Ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 855015)

Mã số:973110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ An Khương 
Địa chỉ:Ấp Tân Điền B, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858900)

Mã số:973241 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phước 
Địa chỉ:Ấp Hồng Phước, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858901)

Mã số:973090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ An Khương Đông 
Địa chỉ:Ấp Tân Thới B, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 859001)

Mã số:973150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Duyệt 
Địa chỉ:Ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 857857)

Mã số:973020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ An Khương Nam 
Địa chỉ:Ấp Tân Thành B, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 857800)

Mã số:973001 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dương Thị Cẩm Vân 
Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 857968)

Mã số:973061 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận 
Địa chỉ:Ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 853009)

Mã số:973212 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quách Phẩm Bắc 
Địa chỉ:Ấp Cây Kè, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 942015)

Mã số:973292 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Chánh 
Địa chỉ:Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi (ÐT: )

Mã số:973315 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân 
Địa chỉ:Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: )

Mã số:973332 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trung 
Địa chỉ:Ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi (ÐT: )