HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NĂM CĂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NĂM CĂN

Mã số:973900 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Năm Căn 
Địa chỉ:Khóm I, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn (ÐT: 3877850)

Mã số:973990 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Vịnh 
Địa chỉ:Ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn (ÐT: 879415)

Mã số:973950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đầu Chà 
Địa chỉ:Ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn (ÐT: 878511)

Mã số:974000 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Tùng 
Địa chỉ:Ấp Hiệp Tùng, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn (ÐT: 878512)

Mã số:974011 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Giang Đông 
Địa chỉ:Ấp Mai Vinh, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn (ÐT: 875101)

Mã số:973938 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Rồng 
Địa chỉ:Ấp Chống Mỹ, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn (ÐT: 730015)

Mã số:974040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Giang 
Địa chỉ:Ấp Kinh 17, Xã Tam Giang, Huyện Năm Căn (ÐT: 875000)

Mã số:973972 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đất Mới 
Địa chỉ:Ấp Ông Chừng, Xã Đất Mới, Huyện Năm Căn (ÐT: )

Mã số:974020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hố Gùi 
Địa chỉ:Ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn (ÐT: )