HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

Mã số:973400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển 
Địa chỉ:Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 3719101)

Mã số:973510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đất Mũi 
Địa chỉ:Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 870501)

Mã số:973420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chợ Thủ 
Địa chỉ:Ấp Chợ Thủ A, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 875900)

Mã số:973440 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Viên An Đông 
Địa chỉ:Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 873715)

Mã số:973460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Viên An 
Địa chỉ:Ấp Ông Trang, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 872415)

Mã số:973461 
Bưu cục:Điểm BĐVHX So Đũa 
Địa chỉ:Ấp So Đũa, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 713001)

Mã số:973490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Ân Tây 
Địa chỉ:Ấp Nhà Diệu, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 874001)

Mã số:973581 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Ân 
Địa chỉ:Ấp Vinh Hạng, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )

Mã số:973535 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trung 
Địa chỉ:Ấp Tân Trung, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )

Mã số:973485 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tắc Gốc 
Địa chỉ:Ấp Tắc Gốc, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )

Mã số:973545 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sẻo Lá 
Địa chỉ:Ấp Xẻo Lá, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )