HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-PHÚ TÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-PHÚ TÂN

Mã số:973600 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Tân 
Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân (ÐT: 889780)

Mã số:973680 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Tân 
Địa chỉ:Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân (ÐT: 885715)

Mã số:973700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Công 
Địa chỉ:Ấp Gò Công Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân (ÐT: 887515)

Mã số:973660 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vàm Đình 
Địa chỉ:Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân (ÐT: 886215)

Mã số:973630 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Thắng 
Địa chỉ:Ấp Bào Chấu, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân (ÐT: 881350)

Mã số:973662 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giáp Nước 
Địa chỉ:Ấp Đất Sét, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân (ÐT: 886299)

Mã số:973730 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Việt Khái 
Địa chỉ:Ấp Tân Quảng Đông, Xã Việt Khái, Huyện Phú Tân (ÐT: 887260)

Mã số:973750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hải 
Địa chỉ:Ấp Thanh Đạm, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân (ÐT: 886196)

Mã số:973770 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Rạch Chèo 
Địa chỉ:Ấp Rạch Chèo, Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân (ÐT: 887315)

Mã số:973710 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng Tây 
Địa chỉ:Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân (ÐT: 888015)

Mã số:973669 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Vàm Xáng, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân (ÐT: 0780886600)

Mã số:973657 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thuận 
Địa chỉ:Ấp Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân (ÐT: 886672)