HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-THỚI BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-THỚI BÌNH

Mã số:971800 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thới Bình 
Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình (ÐT: 860004)

Mã số:971850 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trí Phải 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình (ÐT: 862666)

Mã số:971990 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tắc Thủ 
Địa chỉ:Ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình (ÐT: 868000)

Mã số:971950 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lộc 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình (ÐT: 867115)

Mã số:971890 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Biển Bạch 
Địa chỉ:Ấp Kinh 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình (ÐT: 639300)

Mã số:971870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Biển Bạch Đông 
Địa chỉ:Ấp Quyền Thiện, Xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình (ÐT: 869260)

Mã số:971910 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Sậy 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình (ÐT: 615010)

Mã số:971830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú 
Địa chỉ:Ấp Nhà Máy B, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình (ÐT: 867501)

Mã số:971970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lộc Đông 
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình (ÐT: 626005)

Mã số:971903 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Bằng 
Địa chỉ:Ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình (ÐT: 869424)

Mã số:972033 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trí Lực 
Địa chỉ:Ấp Phủ Thờ, Xã Trí Lực, Huyện Thới Bình (ÐT: )

Mã số:971943 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Lộc Bắc 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình (ÐT: )