HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-TRẦN VĂN THỜI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-TRẦN VĂN THỜI

Mã số:972300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trần Văn Thời 
Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 896180)

Mã số:972540 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc A 
Địa chỉ:Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 0780.3890000)

Mã số:972550 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Sông Đốc B 
Địa chỉ:Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 898615)

Mã số:972570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Điền 
Địa chỉ:Ấp Công điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 894400)

Mã số:972490 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Hưng 
Địa chỉ:Ấp Nhà Máy A, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 894216)

Mã số:972460 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đá Bạc 
Địa chỉ:Ấp Đá Bạc A, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 897315)

Mã số:972400 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Hợi 
Địa chỉ:Ấp 10a, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 894201)

Mã số:972380 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình 
Địa chỉ:Ấp 19/5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 896502)

Mã số:972350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình Đông 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 912015)

Mã số:972520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hải 
Địa chỉ:Ấp Trùm Thuật B, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 896504)

Mã số:972330 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lợi An 
Địa chỉ:Ấp Ông Tự, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 896503)

Mã số:972440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Bình Tây Bắc 
Địa chỉ:Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 897535)

Mã số:972461 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Hòn Đá Bạc 
Địa chỉ:Ấp Kênh Hòn, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 897800)

Mã số:972401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Trường U Minh 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 894715)

Mã số:972426 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vồ Dơi 
Địa chỉ:Ấp Vồ Dơi, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 896504)

Mã số:972590 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đất Cháy 
Địa chỉ:Ấp Đất Cháy, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 895302)

Mã số:972591 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Bình 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Bình, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 895800)

Mã số:972491 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cầu chữ Y 
Địa chỉ:Ấp Bình Minh 2, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 924015)

Mã số:972530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chủ Mía 
Địa chỉ:Ấp Liên Hòa, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 920180)

Mã số:972592 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Lạc 
Địa chỉ:Ấp Rạch Bần A, Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 928666)

Mã số:972450 
Bưu cục:Điểm BĐVHX LNT Trần Văn Thời 
Địa chỉ:Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 895815)

Mã số:972600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Lộc 
Địa chỉ:Ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 895888)

Mã số:972478 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Trường 402 
Địa chỉ:Ấp Cơi 6b, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 897080)

Mã số:972601 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trảng Cò 
Địa chỉ:Ấp Trảng Cò, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 895889)

Mã số:972492 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Rạch Lùm 
Địa chỉ:Ấp Rạch Lùm B, Xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: )

Mã số:972366 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiểu Mẫu 
Địa chỉ:Ấp 12a, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: )

Mã số:972367 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Tự Trọng 
Địa chỉ:Ấp Rạch Nhum, Xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 3899898)

Mã số:972643 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khóm 6 TT Sông đốc 
Địa chỉ:Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời (ÐT: 3915616)