HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-U MINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-U MINH

Mã số:972100 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 U Minh 
Địa chỉ:Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh (ÐT: 863130)

Mã số:972220 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Hội 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh (ÐT: 865415)

Mã số:972200 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cái Tàu 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Khánh An, Huyện U Minh (ÐT: 864350)

Mã số:972140 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khánh Tiến 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh (ÐT: 866815)

Mã số:972180 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Lâm 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh (ÐT: 865775)

Mã số:972121 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Hòa 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh (ÐT: 866915)

Mã số:972160 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Phích 
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh (ÐT: 863372)

Mã số:972141 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiểu Dừa 
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh (ÐT: 863780)

Mã số:972120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm Trường 30/4 
Địa chỉ:Ấp 14, Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh (ÐT: 863854)

Mã số:972216 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Khánh An 
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh (ÐT: 3650124)

Mã số:972217 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hà 
Địa chỉ:Ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh (ÐT: 868771 - 868772)

Mã số:972111 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 06 U Minh 
Địa chỉ:Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh (ÐT: 980171)

Mã số:972255 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Khánh Thuận 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh (ÐT: )

Mã số:972256 
Bưu cục:Điểm BĐVHX BĐVHX KHÁNH THUẬN 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh (ÐT: )