HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CÁI RĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CÁI RĂNG

Mã số:903600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Thạnh 
Địa chỉ:Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: 3836454)

Mã số:903740 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thứ 
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: 3916101)

Mã số:903670 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cái Răng 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: 0710.3846053)

Mã số:903871 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1 
Địa chỉ:Sô´064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: 3913167)

Mã số:903720 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh 
Địa chỉ:Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: 3847101)

Mã số:903702 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Bình 2 
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: 3914402)

Mã số:905340 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Thứ 
Địa chỉ:Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: 0710.3917484)

Mã số:903878 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ba Láng 1 
Địa chỉ:Sô´015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: 3914655)

Mã số:903711 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Bình 5 
Địa chỉ:Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: 3915070)

Mã số:900930 
Bưu cục:Bưu cục DataPost Cần Thơ 
Địa chỉ:Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903676 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 1 
Địa chỉ:Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903677 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 2 
Địa chỉ:Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903678 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 3 
Địa chỉ:Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903679 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 4 
Địa chỉ:Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903760 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Phú 1 
Địa chỉ:Khu vực Phú Thuận A, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903761 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Phú 2 
Địa chỉ:Khu vực Phú Lễ, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903872 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ba Láng 1 
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903873 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ba Láng 2 
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903773 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Phú 1 
Địa chỉ:Tổ 47, Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903774 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Phú 2 
Địa chỉ:Sô´880, Tổ 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903602 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Thạnh 1 
Địa chỉ:Tổ 4, Khu vực I, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903743 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phú Thứ 1 
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903744 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phú Thứ 2 
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903722 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 1 
Địa chỉ:Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903723 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 2 
Địa chỉ:Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903745 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phú Thứ 3 
Địa chỉ:Đường Số 9, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:905410 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo 
Địa chỉ:Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:905420 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: 0710.3827585)

Mã số:905430 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ 
Địa chỉ:Sô´26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903885 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Láng 
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: 07103846466)

Mã số:903970 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )