HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

Mã số:905110 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú 
Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 02923.865900)

Mã số:904830 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Hậu 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690101)

Mã số:904660 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ 
Địa chỉ:Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 02923.695000)

Mã số:904300 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung An 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 0292.3857400)

Mã số:904850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hiệp 
Địa chỉ:Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3689838)

Mã số:905111 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3865211)

Mã số:905170 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hưng 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655328)

Mã số:905119 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694373)

Mã số:904705 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Đông 
Địa chỉ:Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694363)

Mã số:904338 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655300)

Mã số:904841 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Hưng 
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690077)

Mã số:904831 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904851 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1 
Địa chỉ:Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904690 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Đông 1 
Địa chỉ:Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904665 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904666 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2 
Địa chỉ:Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904642 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung An 1 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904651 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904603 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1 
Địa chỉ:Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904622 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1 
Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904623 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2 
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904624 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3 
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904750 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ 
Địa chỉ:Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )