HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

Mã số:904000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ô Môn 
Địa chỉ:Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3860910)

Mã số:904060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thới 
Địa chỉ:Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: 3841111)

Mã số:904130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Long 
Địa chỉ:Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3863100)

Mã số:904030 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới An 
Địa chỉ:Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn (ÐT: 3862500)

Mã số:904120 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Lạc 
Địa chỉ:Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn (ÐT: 3693228)

Mã số:904002 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1 
Địa chỉ:Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904003 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2 
Địa chỉ:Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904004 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3 
Địa chỉ:Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904005 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4 
Địa chỉ:Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:905500 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Hưng 1 
Địa chỉ:Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904132 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Long 1 
Địa chỉ:Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904121 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1 
Địa chỉ:Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904064 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Thới 1 
Địa chỉ:Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904065 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Thới 2 
Địa chỉ:Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904018 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4 
Địa chỉ:Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904170 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn 
Địa chỉ:Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:905510 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hưng 
Địa chỉ:Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3667111)

Mã số:904165 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm 
Địa chỉ:Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3667669)
← Bài trước Bài sau →