HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-PHONG ĐIỀN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-PHONG ĐIỀN

Mã số:904400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phong Điền 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 0292.3942015)

Mã số:904420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Giai Xuân 
Địa chỉ:Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: 3747907)

Mã số:904401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Khánh 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền (ÐT: 3911100)

Mã số:904430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thới 
Địa chỉ:Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền (ÐT: 3850314)

Mã số:904490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3850600)

Mã số:904510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Long 
Địa chỉ:Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền (ÐT: 3850700)

Mã số:904511 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Trường Thuận 
Địa chỉ:Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền (ÐT: 3941500)

Mã số:904459 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thị Tứ 4 
Địa chỉ:Sô´160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942019)

Mã số:904453 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2 
Địa chỉ:Sô´114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942483)

Mã số:904491 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thị Tứ 3 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942481)

Mã số:904492 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhơn Khánh 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942479)

Mã số:904454 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5 
Địa chỉ:Sô´420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942485)

Mã số:904428 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thới An A1 
Địa chỉ:Sô´Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: 3747353)

Mã số:904502 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3944795)

Mã số:904541 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Giai Xuân 2 
Địa chỉ:Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942101)

Mã số:904550 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phong Điền 1 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904551 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phong Điền 2 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904552 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phong Điền 3 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904553 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phong Điền 4 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904554 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phong Điền 5 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904461 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1 
Địa chỉ:Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904406 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1 
Địa chỉ:Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904495 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904512 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Long 1 
Địa chỉ:Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904432 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Thới 1 
Địa chỉ:Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904422 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1 
Địa chỉ:Ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Mã số:904590 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền 
Địa chỉ:Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )