HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỐT NỐT

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỐT NỐT

Mã số:904200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt 
Địa chỉ:Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: 0292.3851999)

Mã số:904250 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thới Thuận 
Địa chỉ:Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt (ÐT: 0292.3859200)

Mã số:904310 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Hưng 1 
Địa chỉ:Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: 0292.3644777)

Mã số:904311 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hưng 
Địa chỉ:Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3644500)

Mã số:904230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lộc 
Địa chỉ:Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3658600)

Mã số:904270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Nhứt 
Địa chỉ:Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3853800)

Mã số:904245 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lộc 1 
Địa chỉ:Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3659503)

Mã số:904287 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Kiên 
Địa chỉ:Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3645850)

Mã số:904205 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thốt Nốt 1 
Địa chỉ:Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904206 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Hòa 1 
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904255 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Thuận 1 
Địa chỉ:Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904256 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Thuận 2 
Địa chỉ:Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904380 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thuận An 1 
Địa chỉ:Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904272 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Nhứt 1 
Địa chỉ:Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904283 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Kiên 1 
Địa chỉ:Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904284 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Kiên 2 
Địa chỉ:Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904313 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 1 
Địa chỉ:Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904314 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 2 
Địa chỉ:Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904235 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Lộc 1 
Địa chỉ:Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904236 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Lộc 2 
Địa chỉ:Khu vực Lân Thạnh, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904345 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thốt Nốt 
Địa chỉ:Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Mã số:904362 
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thơm Rơm 
Địa chỉ:Khu vực Tân Phước, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: 02923851452)