HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-VĨNH THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-VĨNH THẠNH

Mã số:905000 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0292.3858133)

Mã số:905010 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh An 
Địa chỉ:Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0292.3652600)

Mã số:905040 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lộc 
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3650101)

Mã số:905001 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh An 
Địa chỉ:Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0292.3856666)

Mã số:905150 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Quới 
Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3858222)

Mã số:905151 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1 
Địa chỉ:Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3650099)

Mã số:905090 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3859400)

Mã số:905060 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh An 
Địa chỉ:Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3651628)

Mã số:905020 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Thắng 
Địa chỉ:Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3651757)

Mã số:905130 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3858995)

Mã số:905138 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1 
Địa chỉ:Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3641541)

Mã số:905102 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3648103)

Mã số:905092 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 1 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905093 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 2 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905094 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 3 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905095 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 4 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905134 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Mỹ 1 
Địa chỉ:Ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905211 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Vĩnh Thạnh 1 
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Mỹ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905153 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 1 
Địa chỉ:Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905154 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 2 
Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905155 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 3 
Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905156 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 4 
Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905193 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Tiến 1 
Địa chỉ:Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905003 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 1 
Địa chỉ:Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905004 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 2 
Địa chỉ:Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905005 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 3 
Địa chỉ:Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905021 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Thắng 1 
Địa chỉ:Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905064 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh An 1 
Địa chỉ:Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905043 
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Lộc 1 
Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

Mã số:905250 
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh 
Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )