HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC

Mã số:276200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc 
Địa chỉ:Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 0206.3870.229)

Mã số:276480 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Pán 
Địa chỉ:Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )

Mã số:276360 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Trị 
Địa chỉ:Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 870660)

Mã số:276510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Đạo 
Địa chỉ:Xóm Bản Riển, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 870354)

Mã số:276540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Phùng 
Địa chỉ:Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 857003)

Mã số:276440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Trường 
Địa chỉ:Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839635)

Mã số:276340 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Toàn 
Địa chỉ:Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839605)

Mã số:276220 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Xuân 
Địa chỉ:Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 026870371)

Mã số:276270 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Hà 
Địa chỉ:Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )

Mã số:276570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lộ 
Địa chỉ:Xóm Pù Mò, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 838685)

Mã số:276470 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng An 
Địa chỉ:Xóm Hoi Ngửa, Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 838680)

Mã số:276250 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cô Ba 
Địa chỉ:Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839600)

Mã số:276325 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc Pàng 
Địa chỉ:Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )

Mã số:276426 
Bưu cục:Điểm BĐVHX phan thanh 
Địa chỉ:Xóm Phiêng Dịt, Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )