HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG- BẢO LÂM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG- BẢO LÂM

Mã số:276700 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm 
Địa chỉ:Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 0206.3885.105)

Mã số:276750 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phong 
Địa chỉ:Xóm Nà Hu, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm (ÐT: )

Mã số:276780 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quang 
Địa chỉ:Xóm Nà Luồng, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm (ÐT: )

Mã số:276850 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Việt 
Địa chỉ:Xóm Nà Sài, Xã Tân Việt, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885335)

Mã số:276870 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Quang 
Địa chỉ:Xóm Đon Sài, Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885334)

Mã số:276701 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Bôn 
Địa chỉ:Xóm Nà Pồng, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 870384)

Mã số:276703 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lâm 
Địa chỉ:Xóm Tổng Ngoảng, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885337)

Mã số:276702 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Học 
Địa chỉ:Xóm Bản Bó, Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885059)

Mã số:276970 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Thổ 
Địa chỉ:Xóm Bản Chang 1, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 99626009)

Mã số:277018 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hạnh 
Địa chỉ:Xóm Cốc Phung, Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm (ÐT: )