HOTLINE: 0898 863 928

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HẠ LANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HẠ LANG

Mã số:272200 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hạ Lang 
Địa chỉ:Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang (ÐT: 0206.3830.233)

Mã số:272280 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Quốc 
Địa chỉ:Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang (ÐT: 0263835401)

Mã số:272320 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thắng Lợi 
Địa chỉ:Xóm Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang (ÐT: 837930)

Mã số:272430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Chu 
Địa chỉ:Xóm Nà Đắng, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830303)

Mã số:272260 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Loan 
Địa chỉ:Xóm Bản Lung, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99226404)

Mã số:272300 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Long 
Địa chỉ:Xóm Nà Quản, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99226422)

Mã số:272230 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Long 
Địa chỉ:Xóm Lũng Luông Dưới, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830305)

Mã số:272540 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Hoa 
Địa chỉ:Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830313)

Mã số:272490 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Đức 
Địa chỉ:Xóm Lũng Liêng, Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830438)

Mã số:272520 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cô Ngân 
Địa chỉ:Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang (ÐT: 837931)

Mã số:272390 
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lạc 
Địa chỉ:Xóm Cô Cam, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830067)

Mã số:272370 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Loan 
Địa chỉ:Xóm Gia Lường, Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99626001)

Mã số:272460 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quý 
Địa chỉ:Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830264)

Mã số:272350 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Quang 
Địa chỉ:Xóm Bản Mắn, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang (ÐT: )